FORSLAG TIL ÆNDRING AF FÆRDSELSLOVEN VEDR. CYKLISTER


Nedenstående er en gennemgang af relevante passager i færdselsloven vedr. cyklister.


Al originaltekst er inkluderet. Den tekst, der er skrevet med gråt, skal ifølge forslaget fjernes eller justeres. Rød tekst er nye formuleringer. Kommentarer til den eksisterende lov er skrevet i kursiv under den passage, der kommenteres.


Der er i langt de fleste tilfælde tale om forslag, der vil forenkle den nuværende lov.


---


"Særlige regler for cykler"


§ 49. Cykel må ikke føres ved siden af andet køretøj.

Kommentar: Irrelevant/uklart.


Hvor der er tilstrækkelig plads hertil, må to cyklister dog køre ved siden af hinanden, hvis dette kan ske uden fare eller unødig ulempe.

Kommentar: Bør beholdes.


Gives der signal til overhaling, må cyklister ikke køre ved siden af hinanden, medmindre færdselsforholdene tillader eller nødvendiggør dette.

Kommentar: Irrelevant/uklart.


Cykel med tre eller flere hjul må dog aldrig føres ved siden af anden cykel.

Kommentar: Irrelevant/unødigt detaljeret.


Stk. 2. Cyklist skal altid holde til højre på den vognbane, der er beliggende yderst til højre i færdselsretningen.

Kommentar: For rigidt.

Erstattes med: Cyklist skal placere sig på den vognbane, der er beliggende yderst til højre i færdselsretningen, og så langt ude til højre på denne, at cyklisten ikke er til gene for anden trafik.


Vognbanen ved siden af kan dog om nødvendigt anvendes under overhaling, såfremt denne ikke kan ske til højre.

Kommentar: Bør beholdes.


Stk. 3. Før vejkryds skal cyklist, der skal lige ud eller svinge til venstre, uanset § 16, stk. 1 og 3, fortsat holde til højre på vejen. Såfremt en eller flere vognbaner ved afmærkning er forbeholdt de kørende, der skal svinge til højre, er det dog tilladt cyklisten at placere sig ved linjen mellem den nærmeste vognbane, som ikke er forbeholdt de højresvingende, og højresvingsbanen. Cyklist, der ønsker at svinge til venstre, skal fortsætte gennem krydset til dets modsatte side og må først foretage svingningen, når det kan ske uden ulempe for den øvrige færdsel. Dette gælder uanset afmærkning, medmindre det fremgår af denne, at den gælder for cyklister. 1.- 4. pkt. gælder også ved kørsel over eller bort fra kørebanen uden for vejkryds.

Kommentar: For begrænsende. Desuden er venstresvingsproceduren farlig.

Erstattes med: Ved lysregulerede vejkryds, hvor cyklisten skal svinge til venstre, skal cyklisten først køre ligefrem over krydset, stoppe og vente på grønt lys til at køre i den ønskede retning. Cyklisten kan dog også, hvis der ikke er cykelsti, placere sig i eventuel venstresvingsbane og dreje til venstre som andre kørende. Ved højresving er det tilladt at dreje til højre, hvis der er fri bane, uagtet hvad færdselslamperne viser.


Stk. 4. Cyklist skal under kørslen have begge fødder på pedalerne og mindst den ene hånd på styret.

Kommentar: Unødigt detaljeret. (Stammer formentlig fra en tid, hvor bremserne primært var fodbremser.)

Erstattes med: Cyklisten skal under kørslen have fuld kontrol over cyklen.


Stk. 5. Det er forbudt at cykle på fortov eller gangsti, medmindre andet følger af de regler, der fastsættes af justitsministeren efter § 14, stk. 4. Cyklist kan dog køre over fortov og gangsti.

Kommentar: Bør beholdes


Stk. 6. Cyklist må ikke under kørslen holde fast i andet køretøj eller i fører af eller passager på andet køretøj.

Kommentar: Bør beholdes


Stk. 7. Cykel, der henstilles, skal holdes aflåst, medmindre henstillingen er ganske kortvarig.

Kommentar: Dette er et forsikringsmæssigt spørgsmål og bør ikke stå i loven.


§ 50. Barn under 6 år må ikke cykle uden at være under ledsagelse og kontrol af en person, der er fyldt 15 år.

Kommentar: Bør beholdes


Stk. 2. På en cykel må ikke befordres flere personer, end den er beregnet til. Transportministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om transport af børn på cykel og personer i påhængsvogn (cykelanhænger) eller sidevogn, herunder regler om indretning af passagerers siddeplads og om cyklistens alder.

Tilføjelse: På cyklen må heller ikke medføres genstande af en sådan størrelse eller vægt, at de kan være til gene for andre trafikanter eller i væsentlig grad reducere cyklistens kontrol over cyklen.

Kommentar: Tilføjelsen erstatter stk. 3 (se herunder). Den øvrige del bør beholdes, selvom den er ukonkret.


Stk. 3. På cykel må ikke medføres genstande, der er mere end 3 m lange eller 1 m brede. Genstande, der medføres, må ikke hindre cyklisten i at have fuldt herredømme over cyklen eller i behørig tegngivning. Transportministeren kan fastsætte bestemmelser om største længde, bredde, højde og vægt for genstande, som befordres på cykler, der er særligt indrettet til varetransport, samt på påhængskøretøj og sidevogn til cykel.

Kommentar: Unødigt detaljeret. Skal væk.


---


§ 14. Er der på vej anlagt særlige baner for forskellige færdselsarter, skal kørende benytte den bane, som er bestemt for færdsel med køretøj af den pågældende art.

Stk. 2. (...) Hastigheden skal på cykelsti afpasses således, at der ikke fremkaldes fare eller ulempe for den øvrige færdsel på denne.

Kommentar: Unødigt detaljeret.


Cyklist og fører af lille knallert må kun anvende cykelsti i højre side af vejen i færdselsretningen, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.

Kommentar: Ok.


Stk. 3. Cykel eller lille knallert må ikke føres på cykelsti, såfremt køretøjet på grund af dets bredde i belæsset eller ubelæsset stand kan være til væsentlig ulempe for andre kørende på cykelstien.

Kommentar: Fornuftig nok, men er nu inkluderet andetsteds. (Uklarhed: Må en sådan cykel køre på vejen ved siden af cykelstien (jf. §14)?)


Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om cyklisters anvendelse af fortov og gangsti. Der skal i sådanne tilfælde være klar adskillelse mellem den del af fortovet eller gangstien, hvorpå cyklister må færdes, og den del, der er forbeholdt for gående.

Kommentar: Ok. Men strengt taget har det ikke så meget med cyklisterne at gøre som med vejmyndighedernes forpligtelser.

---

§ 26. Kørende skal iagttage særlig forsigtighed ved vejkryds.*)

Stk. 2. Ved kørsel ind på eller over en vej har den kørende vigepligt for den kørende færdsel fra begge sider (ubetinget vigepligt), såfremt dette er tilkendegivet ved afmærkning i medfør af § 95.

Stk. 3. Ubetinget vigepligt gælder endvidere ved udkørsel fra parkeringsplads, ejendom eller grundstykke, tankstation eller andet lignende område uden for vej, fra sti, gågade, markvej eller lignende og ved enhver udkørsel fra vej, der sker over fortov, cykelsti eller rabat, som er hævet over kørebanen på den vej, der køres ind på. Cyklist eller knallertkører, som fra en cykelsti, der ikke er anlagt i forbindelse med en vej, kører ind på eller over en vej, samt cyklist eller knallertkører, der svinger fra en cykelsti ud på kørebanen, har ligeledes ubetinget vigepligt.

Kommentar: Irrelevant - burde være indeholdt i forudgående formulering


-


§ 32. Kørende skal, når det er nødvendigt for at forebygge eller afværge fare, ved lyd- eller lyssignal eller på anden hensigtsmæssig måde henlede andre trafikanters opmærksomhed på faren. (...) *)

Kommentar: Bør beholdes.


Stk. 2. Kørende skal give tegn før igangsætning fra kanten af vejen og før vending og svingning. (...)

Kommentar: Dette bør ikke gælde cyklister.

Erstattes med: Trafikanter i motorkøretøjer skal give tegn før igangsætning fra kanten af vejen og før vending og svingning.


Ved vognbaneskift eller anden ikke ubetydelig ændring af køretøjets placering til siden på anden vej end motorvej skal kørende give tegn, når det er påkrævet til vejledning for den øvrige færdsel.

Kommentar: Dette bør ikke gælde cyklister.

Ændring: "Køretøjets" ændres til "motorkøretøjets"


Tegnet skal gives ved hjælp af blinklys, hvor anbringelse heraf på køretøjet er påbudt eller tilladt,
og i øvrigt ved, at en arm rækkes vandret ud til siden.

Kommentar: Her skal reglen for cyklister beskrives.

Ændring: Den sidste del fjernes. I stedet indsættes: Cyklister skal, når det er påkrævet til vejledning for den øvrige færdsel, og hvis det kan ske uden tab af kontrol over cyklen, give tegn til svingning eller standsning.*) Her er cyklister ikke nævnt specifikt. Men loven skal altså opfattes sådan, at cyklister også er "kørende" og derfor "skal give tegn før igangsætning fra kanten af vejen og før vending og svigning" (osv.).